ANUNŢ

Colegiul Tehnic  „C.D.Neniţescu”  Baia Mare anunţă public organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de  îngrijitor, în data de :

15.01.2021 ora 900 proba scrisă

15.01.2021 ora 1030 proba practică

15.01.2021 ora 1200 interviu

Concursul va avea loc  la sediul şcolii, str. Luminişului, nr. 1, Baia Mare.

Condiții de participare:

 1. Cetățenie română
 2. Cunoașterea limbii române
 3. Capacitatea deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare
 4. Îndeplinirea condițiilor de studii
 5. Nu are cazier judiciar

Condiții specifice:

 1. Studii medii
 2. Vechime în muncă minim 5 ani
 3. Cunoștințe specifice postului

Documente de înscriere:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie act de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie
 3. Copii acte de studii
 4. Copie carnet de muncă/ Revisal
 5. Cazier judiciar

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 08.01.2021 (inclusiv), între orele 800 – 1400 la secretariatul Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” Baia Mare sau online pe adresa de email gsnenitescu@yahoo.com

Mai multe informaţii pot fi obţinute la telefon 0262212585, de pe site-ul liceului www.gsnenitescu.baiamare.rdsnet.ro, sau de la administratorul patrimoniu, persoană de contact Avram Angela, tel. 0733692315.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordin nr. 1955/1955 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din  autorităţile şi instituţiile publice – cap.II- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 2006 privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 318/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, cap.II- Răspunderea disciplinară art. 247-252, cu modificările şi completările ulterioare.